E F E D R AArt class, Chongqing(China) 1979 by Eve Arnold

Art class, Chongqing(China) 1979 by Eve Arnold